АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕСтефка Мънгова

Документи за ученици

1. Преместване на ученици в държавните и общинските училища

2. Приемане на ученици в VIII клас в професионални гимназии, на места, определени по държавен план-прием

3. Приемане на ученици, завършили XI клас на места, определени по допълнителния държавен план-прием
4. Издаване на диплома за средно образование
5. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
6. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ
7. Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
8. Издаване на удостоверения и свидетелства за за професионално образование и професионално обучение с придобиване на СПК
9. Издаване на удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професията и свидетелства за валидиране на проф.кв-я
10. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас-етап
11. Издаване на европейско приложение на диплома за средно образование
12. Издаване на европейско приложение на СПК

Други документи

Вътрешни правила за защита на лицата подаващи сигнали за нарушения

Длъжностно лице отговарящо за разглеждането на сигнали по  ЗЗЛПСПОИН в ПГО „Недка Иван Лазарова“ – Русе

Длъжностно лице: Юлиян Траянов

Телефон: 0879473968

Електронен адрес: trayanov72@gmail.com

Работно време: 08:00-16:30 часа