Специалност „Моден дизайн“ – дневна форма на обучение – след 7 класСтефка Мънгова

С П Е Ц И А Л Н О С Т “ М О Д Е Н  Д И З А Й Н ” – 0,5 паралелка
П Р О Ф Е С И Я „ДИЗАЙНЕР”

Учениците придобиват знания и умения:

да претворяват собствени идеи и да създават облекла и аксесоари по свои проекти;

да развиват естетически усет към съчетаване на цветове и материи;

да използват иновативни методи в работата с различни платове и материали;

да усвояват техниката и технологията за изработване на облекло и аксесоари;

да бъдат креативни и уникални като се включват в модни изяви и творчески проекти.

Завършилите специалността намират успешна реализация в различни направления на модната индустрия като модни стилисти и дизайнери, конструктори-моделиери, проектанти, мениджъри, организатори на модни ревюта, модни фотографи, рекламни експерти, модни консултанти, преподаватели и получават:

Трета степен на професионална квалификация

Образование СРЕДНО

Срок на обучение – 5 години след VІІ клас

Форма на обучение – дуална система на обучение