Училищна документацияadmin

УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

2023/2024г.


Правилници, програми, планове, кодекси, правила

Стратегия за развитие на ПГО „Недка Иван Лазарова“ – Русе – 2023-2028

Правилник за дейността на ПГО „Недка Иван Лазарова“ – Русе-2023/2024 г.

Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд 2023/2024

Правила за осигуряване на достъп до обществена информация 2023/2024 г.

Етичен кодекс на училищната общност 2023/2024 г.

Годишен план за дейността на ПГО „Недка Иван Лазарова“ – Русе – 2023/2024 г.

Правила за символите, знаците, почетните звания и ритуалите на ПГО „Недка Иван Лазарова“ – Русе за учебната 2023/2024 г.

Форми на обучение през учебната 2023/2024 г.

Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждане на изпитите с учениците в самостоятелна форма на обучение за учебната 2023/2024 г.

Списък  учебници 8 клас

Списък  учебници 9 клас

Списък  учебници 10 клас

Списък  учебници 11 клас

Списък  учебници 12 клас


Графици за учебната 2023/2024 година

Часови график 23/24

График за провеждане на контролни работи – за втори срок на учебната 23/24

График за провеждане на класни работи – за втори срок на учебната 23/24

График за часовете по Безопасност на движение по пътищата – 23/24

График Спортни дейности – първи срок 23/24

График за консултации с ученици – втори срок 23/24

График за работа с родители и училищна документация – втори срок 23/24

График за свободен достъп и безплатно ползване на компютърен кабинет


Училищни учебни планове за 2023/2024 година

VIIIа клас, специалност „Моден дизайн“

VIIIа клас, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“

VIIIб клас, специалност „Художествена тъкан“

VIIIв клас, специалност „Организация и технология на фризьорските услуги“

VIIIг клас, специалност „Производство на облекло от текстил“

VIII клас, специалност „Шивачество“

IXа клас, специалност „Моден дизайн“

IXа клас, специалност „Бутикови облекла“

IXб клас, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“

IXв клас, специалност „Организация и технология на фризьорските услуги“

IXг клас, специалност „Производство на облекло от текстил

IX клас, специалност „Шивачество“

Ха клас, специалност „Моден дизайн“

Хб клас, специалност „Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия“

Хв клас, специалност „Организация и технология на фризьорските услуги“

X клас, специалност „Текстилно производство“

XI – XII клас, специалност „Шивачество“

XIа клас, специалност „Моден дизайн“

XI клас, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“

XIв клас, специалност „Организация и технология на фризьорските услуги“

XIг клас, специалност „Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия“

XI клас, специалност „Текстилно производство“

XI клас непр, специалност „Конструране, моделиране и технология на облекло от текстил

XIIа клас, специолност „Моден дизайн“

XIIб клас, специалност „Конструране, моделиране и технология на облекло от текстил“

XIIв клас, специалност „Организация и технология на фризьорските услуги“

XII клас, специалност „Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия“