Обществен съветadmin

Отчет за дейноста на Обществен съвет 

Покана за събрание на Обществен съвет 05.12.2022 г.

Покана за заседание на Обществен съвет 22.11.2022 г.

Списък с членове на Обществен съвет

Покана за заседание на Обществен съвет 07.09.2022 г.

Протокол от заседание на Обществен съвет 07.09.2022 г.

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

ЗАПОВЕД за определяне състава на обществения съвет към Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ Русе

ПРОТОКОЛ от проведеното учредително събрание на обществен съвет към Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ Русе

ОТЧЕТ за работата на обществения съвет за учебната 2017/2018 година

Покана за родителска среща – 18.10.2019 год. – 18.00 часа

Покана за заседание на 11.12.2019 г. – 17.30 часа

Отчет за работата на обществения съвет за учебната 2018/2019 година