Обществен съвет и Училищно настоятелствоadmin

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Покана за събрание на Обществен съвет 11.01.2023 г. 

Състав на Обществен съвет

Заповед № 01-272/ 07.12.2022 г. 

Отчет за дейноста на Обществен съвет 

Покана за събрание на Обществен съвет 05.12.2022 г.

Покана за заседание на Обществен съвет 22.11.2022 г.

Списък с членове на Обществен съвет

Покана за заседание на Обществен съвет 07.09.2022 г.

Протокол от заседание на Обществен съвет 07.09.2022 г.

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

ЗАПОВЕД за определяне състава на обществения съвет към Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ Русе

ПРОТОКОЛ от проведеното учредително събрание на обществен съвет към Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ Русе

ОТЧЕТ за работата на обществения съвет за учебната 2017/2018 година

Покана за родителска среща – 18.10.2019 год. – 18.00 часа

Покана за заседание на 11.12.2019 г. – 17.30 часа

Отчет за работата на обществения съвет за учебната 2018/2019 година

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

Информация за дейността на училищно настоятелство и банкова сметка

Списък на членовете на Сдружение с нестопанска цел с общественополезна дейност „Училищно настоятелство Недка Иван Лазарова” – гр. Русе към 23.02.2023 г.

Покана за заседание на Училищно настоятелство 22.02.2023 г.

Управителен съвет на училищно настоятелство