Пробно стажуване в „Арев премиер“ ООД

Categories:блог
Мария Петрова

На 15. март 2023 г. учениците от 10 „б“ клас в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“, дуална форма на обучение, преминаха пробно стажуване в „Арев премиер“ ООД.

По проекта „Подкрепа за дуалната система на обучение“ на МОН децата разгледаха основните производствени звена, в които се изработват изделия от плетиво. Интерес за учениците бе машината за чистене на петна, висококачествените прежди и плетачната техника от нов клас, оговаряща на съвременните изисквания за „зелена“ икономика и опазване на околната среда.

Дейностите са по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.