„Подкрепа за дуалната система на обучение“ в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе

Categories:блог
Мария Петрова

Учениците от 8 „б“ клас, специалност „Производство на облекло от текстил“  и от 8 „б“ и 10 „б“ клас, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе, дуална система на обучение, получиха работно облекло, предоставено безвъзмездно по проекта на МОН „Подкрепа за дуалната система на обучение“. Видът на облеклото отговаря на професиите, за които ще се използва, а същевременно е съобразено  с цветовите предпочитания на учениците. Те получиха и с удоволствие вече носят работното облекло, което включва: яке, грейка, работен панталон, работна престилка и тениска. Предстои доставката на  модерни спортни обувки с анатомични стелки.

Реализирането на проектните дейности за ученици в дуална система спомага за повишаване качеството на професионалното образование и го обвързва с изискванията на съвременния пазар на труда.

Дейностите са по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.