Второ пробно стажуване в „БТБ България“ АД

Categories:блог
Мария Петрова

Второ пробно стажуване преминаха ученици от 8 „б“ клас в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“. Във фирма „БТБ България“ АД – водещ производител в страната на дамски облекла, учениците в дуална система на обучение участваха в практическо обучение в рамките на проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Бъдещите моделиери и конструктори с интерес разгледаха модерния машинен парк от специализирани и автоматизирани шевни машини, програмируеми преси и гладачна техника.

Дейностите са по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.