Ученици участват в „Ученически практики 2“

Categories:блог
Мария Петрова

В Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе през учебната 2022/2023 г. активно се провеждат дейности по Проект № BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Ученици от X „а“ и XI „а“ класове, специалност „Моден дизайн“ и от X „г“ клас, специалност „Компютърно пректиране и десениране на тъкани площни изделия“ участват в допълнителна практика. В „МИК БГ“ и „Антоан Вилл“ – водещи русенски шивашки фирми-партньори, се реализира Дейност 1 „Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна“.

 Проектът „Ученически практики-2“ предоставя възможност за повишаване качеството на професионалното образование и обучение, в синхрон с потребностите на съвременната икономика.