Учебно-тренировъчна фирма „Салон за красота“, сформирана по Проект № BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“

Categories:блог
Мария Петрова

Ученици от Х „в“ клас, специалност „Организация и техонология на фризьорските услуги“ в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе участват в учебно-тренировъчна фирма „Салон за красота“, сформирана по Проект № BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“.

С ръководител Боряна Николаева – управител на фирма „Емануела 1“, учениците овладяват знания и умения по професия фризьор в рамките на проектна дейност 2 „Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап“. Наставникът от фирмата-партньор съдейства на младите хора за кариерно ориентиране, съобразно изискванията на променящия се пазар на труда.

Активното сътрудничество с работодателите помага на възпитаниците на гимназията да се адаптират към реалната професионална среда, което допринася за намаляване на младежката безработица.