Запознаване с езика за програмиране Python

Categories:блог
Мария Петрова

В Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе се провеждат занятия в Клуб по интереси „Програмиране за начинаещи „Python“. В рамките по Дейност 6 на проект BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“, учениците от 9а и 9в класове се запознават с езика за програмиране Python. По този начин те навлизат в интересния свят на програмирането и обогатяват своите дигитални компетентности. Тяхното обучение ще продължи до 09.06.2023 г.