Стартира Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Categories:блог
Мария Петрова

Ученици от 9а и 9в клас, ще вземат участие по Дейност 6 на проект BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“. Основната цел на проекта е въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Клубът „Програмиране за начинаещи с Python“ стартина на 01.12.2022 г и ще продъжи до 09.06.2023 г., като целта е овладяване на знания и умения за повишаване на дигиталната грамотност на учениците на базово ниво, свързано с компютърно кодиране и по-точно – програмиране на езика Python. Усвояване на алгоритми и представянето им с програмен код. Запознаване с езика за програмиране Python. Изграждане на умения за създаване на програми на езика Python в средата за програмиране PyCharm Community.