Заедно в изкуствата и в спорта!

Categories:блог
Мария Петрова

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе е одобрена да реализира дейности по Национална програма „Заедно в  изкуствата и в спорта“. Програмата е разработена в съответствие с приоритетна област 2 „Компетентности и таланти“ на стратегическата рамката за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България 2021 – 2030 г.

Планираните дейности в училището са свързани с формирането на две групи за извънкласни дейности – в модул „Изкуства“, категория                  „Съвременнитанци и улични стилове“ и в модул „Спорт“ – отбор по волейбол.  

Включването на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе в проекта цели повишаване качеството на достъп на младите хора до култура, наука и изкуство, както и осмисляне на свободното им време чрез спортна активност и социално приобщаване.

Заедно в  изкуствата и в спорта!