Квалификация по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Categories:блог
Стефка Мънгова

Педагогически специалисти от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе взеха участие в Дейност 3.3. на Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН).
Присъствените обучения са организирани от Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ и бяха проведени в периода от 18 до 20.07.2022г. и продължиха дистанционно от 21-23.07.2022г., през платформата Moodle. Обученията на учителите са свързани с програмиране/кодиране, кибер сигурност, защита на интелектуална собственост и др.
Успешно завършилите обучението получават 3 квалификационни кредита.

Дейностите се реализират в рамките на Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове