15 години от създаването на Рeгионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Русе

Categories:блог
Стефка Мънгова

Екип от педагогически специалисти от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе взе участие на 28.04.2022 г. в отбелязването на 15 години от създаването на Рeгионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – регион Русе.
На конференцията г-жа Анна Николаева – заместник-директор, учебна дейност, представи презентация на тема „Творчество чрез STEM-технологии на деца с аутизъм“, с акцент на въвеждането на проекто-базираното обучение при професионалната подготовка на ученици със специални образователни потребности.
В Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе децата със специални нужди са поставени в активна позиция по отношение на знания и развитие на социални умения. Резултатът е напредък на учениците, подобрение в комуникацията, адаптацията и мотивацията им за успешно интегриране в общообразователната среда.