Проект № BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“ – Дейност 2

Categories:блог
Стефка Мънгова

В Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе са сформирани учебно-тренировъчни фирми по Проект № BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“. В рамките на Дейност 2 „Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап“, ученици от 11-ти и 12-ти клас ще придобиват компетенции по „Шевно производство“,  „Фризьорски  услуги“ и „Козметични  услуги“. Наставниците от фирми-партньори в Русе ще съдействат на младите хора да се справят с изискванията на променящия се пазар на труда.

Проектът подпомага решаването на идентифицирани предизвикателства в професионалното образование и обучение /ПОО/, в съответствие с приоритетите на националните стратегически документи в областта на ПОО. Активното сътрудничество с бизнеса ще приближи в максимална степен знанията и уменията до изискванията на реалната работна среда, което допринася за намаляване на младежката безработица.

Дейностите са по BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

https://upraktiki.mon.bg/

https://mon.bg/bg/101025