Старт на Проект № BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“

Categories:блог
Стефка Мънгова

В Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе от 4 януари 2022 г. стартираха дейностите по Проект № BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Ученици от X „г“ клас, специалност „Компютърно пректиране и десениране на тъкани площни изделия“, от XI „а“ клас, специалност „Моден дизайн“ и от XI „в“ клас, специалност „Организация и технология на фризьорските услуги“ ще участват в допълнителна практика. Във водещи русенски шивашки фирми-партньори ще се реализира Дейност 1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда за учебната 2021/2022г.

Проектът цели повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката и промените на пазара на труда.

Дейностите са по BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

https://upraktiki.mon.bg/

https://mon.bg/bg/101025