УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Categories:блог
Стефка Мънгова

            В изпълнение на писмо, изпратено от Началника на Регионално управление на образованието – гр. Русе, във връзка с писмо на Държавна агенция „Електронно управление“, Ви уведомявам, че всички семейства, чийто деца са записани за първи път в осми клас имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите за началото на учебната 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от семейните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семйства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете. 

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

– удостоверение, че детето  е записано в осми клас, издадено от съответното училище;

– копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител. (в случаите, когато е необходимо);

            Заявлението се подава след записване на детето в осми клас, но не по късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави, когато  в случаите когато по здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

Заявлението може да бъде подадено към Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес по електронен път. Електронната услуга 3121 за ученици, записани в осми клас е достъпна през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес http://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане. Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис. При необходимост от допълнителна информация от Ваша страна относно услугите можете да се обръщате към г-жа Цветелина Тодорова, тел. 02949 2274, ел. поща: tttodorova@e-gov.bg.

ИНЖ. ДИАНА ИВАНОВАДиректор на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе