Categories:блог
Стефка Мънгова

Педагогически специалист от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе участва на 21-22 юни 2021 г. в град Варна в обучение за работа с „Ръководство за учители: подготовка за реакция при наводнения и последващи кризи“ по проект на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.
Целта на проекта е повишаване капацитета на населението на национално ниво за действия при наводнения и последващи кризи.
Споделените практики по време на обучението, пренесени на училищно ниво, имат решаваща роля за подпомагане на учениците да бъдат по-мотивирани и подготвени за успешно преодоляване на възможни последствия от често срещаните природни бедствия.