Успешен старт на проект BG 05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Categories:блог
Стефка Мънгова

Педагогически специалисти от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе в периода 14-16.07.2021 г. вкл. взеха участие в Дейност 3 „Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда“ в рамките на проект BG 05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Темата бе: „Работа със специализирани образователни платформи и образователни ресурси“. Обучението акцентира на подобряването на компетенциите на учителите при работа с електронни образователни платформи с оглед качествено обучение от разстояние в електронна среда.