Получена техника по проект BG 05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Categories:блог
Стефка Мънгова

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе получи безвъдмездно техника – преносими компютри, шкаф за зареждане на техника по проект BG 05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.
Оборудването с преносими технически средства цели да се допълни и подсили технологичния фонд в училището. Всички устройства са с необходимия софтуер за работа в електронна среда от разстояние, в помощ на ученици и педагогически специалисти.