Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе спечели проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Categories:блог
Стефка Мънгова

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе спечели проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Със заповед №РД09-10006/27.04.2021 г. на министъра на образованието и науката е утвърден списък на училищата за участие в проекта.

Предвидените дейности са пряко свързани с преодоляване на последиците,
предизвикани от пандемията от COVID-19 и са насочени към подобряване на техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда.

Основна цел на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе при реализиране на проектните дейности ще бъде да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.