Световен ден на Земята

Categories:блог
Стефка Мънгова

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе е съпричастна към отбелязването на Световния ден на Земята. В часа на класа се дискутираха обществено значими въпроси като климатичните промени, унищожаване на екосистемите, замърсяване на водата и почвата, застрашени животински и растителни видове, изчерпване на невъзобновяемите ресурси. В специална кутия учениците бяха провокирани да проявят „еко мислене“, споделяйки какъв ще е личния им принос за опазване ресурсите на околната среда.

Международният ден на Земята се отбелязва за първи път през 1970 г., а днес е вече инструмент за призоваване за защита на планетата във всички култури и за всички поколения.