Подкрепа за дуалното обучение

Categories:блог
Стефка Мънгова

Инж. Диана Иванова – Директор на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе и екип от педагогически специалисти участват в информационно събитие по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката.

Целта на срещата, която се провежда в Русе от 20. до 22. юли 2020 г., е да бъдат представени добри практики за популяризиране на дуалната система на обучение и насърчаване на сътрудничеството между училище, родители и бизнеса.

В Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе се обучават ученици в дуална форма по специалностите „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“ и „Организация и технология на фризьорските услуги“. Включването на модното училище в проекта ще спомогне за синхронизиране на професионалното образование и обучение с пазара на труда и ще създаде възможности за повишаване на квалификацията на бъдещата работна сила по професии, ключови за икономиката на страната.