Становище относно проект „Кариерна ракета“

Categories:блог
Стефка Мънгова

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе e авторитетно учебно заведение с история, традиции и водещи позиции в професионалното образование в страната. Училището работи по редица национални програми и проекти, както и по проекти на Европейския съюз.   

С инициативи по проект „Кариерна ракета за равен старт на момичетата и момчетата в професионалния живот“ гимназията има присъдена награда „Училище без насилие и стереотипи, определени от пола” през 2018 година. Проектът е в партньорство с неправителствена нестопанска организация – фондация „Джендър образование, изследвания и технологии“ /ДОИТ/, действаща в обществена полза и съобразно с изискванията на международните закони, по които България е страна.

Становището в статия на сайта mignews.info от 23.10.2019 г. „за налагането на неприсъщи модели на обучение и възпитание“ и опитите на Директора на училището „да въведе „Джендър равенството“ в управляваната Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“  е некомпетентно и изопачено.

Горе цитираният проект цели кариерно ориентиране на младите хора без половите стереотипи за различните професии. Съществено е да се отбележи, че проектът с фондацията е осъществен напълно с подкрепата на Министерство на образованието и науката, видно от писмено становище за съгласие за участие на училищата в инициативата.

Джендър (от английски: gender – „род (граматичен)“; и от лат. genus – „род“, „вид“, „тип“, семейство или група от неща) е понятие във философията, обществените науки и правото. В дейностите по проекта с Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе понятието джендър се използва единствено и само със значението му, заимствано от сферата на езикознанието от английския език, където означава граматичната категория за род в езика (мъжки, женски, среден).