„Едно училище за всички“

Categories:блог
admin

Инж. Диана Иванова – Директор на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – гр. Русе взе участие в Международна конференция Приобщаващо образование 2018 – „Роли и взаимодействие в приобщаващото образование“ на 3 ноември 2018 г. в гр. София.

Форумът, организиран от Центъра за приобщаващо образование, обедини на едно място специалисти, експерти и практици от всички сфери на приобщаващото образование, за да обменят идеи. Представителите на образователните институции споделиха опит за работата си с ученици с разнообразни образователни възможности и потребности.

Една от целите на конференцията бе да се привлече интереса и подкрепата на гражданите на България, донорски организации и бизнес компании към каузи, свързани с качественото образование, безопасността на децата и детското участие.

„Училището като общност на приятелство и споделени ценности дава крила на децата. Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” – Русе е отворен и многофункционален център, който създава, поддържа и приобщава една автентична общност от ученици, учители, родители.“ – споделя инж. Диана Иванова.

В гимназията се обучават много деца със специални образователни потребности, както и ученици от различни етнически и религиозни групи. Това е фактор за създаване на атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство, която има за цел насърчаване на равния достъп до качествено образование. Тази реалност създава възможност за развиване на дейности за повишаване на чувствителността към теми, свързани със зачитане на правата на човека, междукултурно и междуверско образование, разбиране на другите култури, формиране на съзнание за единство пред глобални проблеми.