Училищна документацияadmin

УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

2018/2019 г.

Стратегия за развитие на ПГО “Н. Ив. Лазарова” – Русе за 4-годишен период

Правилник за дейността на ПГО “Недка Иван Лазарова” – Русе

Годишен план за дейността на ПГО “Недка Иван Лазарова” – Русе

Етичен кодекс на училищната общност

Правилник за дейността на Комисията по етика

Училищни учебни планове за учебната 2018/2019 година

Форми на обучение

Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали

Правила за символите, знаците, почетните звания и ритуалите

Правила за осигуряване на достъп до обществена информация

План за квалификационната дейност

Програма за превенция на ранното напускане на училището

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

График за учебното време 

Часови график на учебните занятия

График за приемно време за II срок

График за дежурство за II срок

График за класни работи през II срок

График за провеждане на контролни работи за II срок

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученици в самостоятелна форма на обучение, сесия декември 2018 година

Мерки за повишаване на качеството на образованието, учебна 2017/2018 година


Графици за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученици в самостоятелна форма на обучение, сесия май, 2019 година:

Приложение 1 – 8 клас – Моден дизайн

Приложение 2 – 9 клас –  Моден дизайн

Приложение 3 – 10 клас – Моден дизайн

Приложение 4 – 10 клас – Фризьорство

Приложение 5 – 10 клас – Производство на облекло от текстил

Приложение 6 – 10 клас – Козметика

Приложение 7 – 11 клас – Моден дизайн

Приложение 8 – 11 клас – Козметика

Приложение 9 – 12 клас –  Моден дизайн

Приложение 10 – 12 клас – Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

Приложение 11 – 12 клас – Фризьорство

Приложение 12 – 12 клас – Производство на облекло от текстил