Училищна документацияadmin

УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

2021/2022г.

 


Правилници, програми, планове, кодекси

Стратегия за развитие на ПГО „Недка Иван Лазарова“ – Русе

Правилник за дейността на ПГО „Недка Иван Лазарова – Русе

Годишен план за дейността на ПГО „Недка Иван Лазарова“ – Русе

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Мерки за повишаване качеството на образованието 

Форми на обучение


Графици за учебната 2021/2022 година

График за обучението по БДП

График за провеждане на спортните дейности

График за консултации с ученици

График за работа с родители и училищна документация


Училищни учебни планове за 2021/2022 година

VIIIа клас, специалност „Моден дизайн“

VIIIб клас, специалност „Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия“

VIIIв клас, специалност „Организация и технология на фризьорските услуги“

IXа клас, специалност „Моден дизайн“

IXб клас, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“

IXв клас, специалност „Организация и технология на фризьорските услуги“

IXг клас, специалност „Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия“

Ха клас, специалност „Моден дизайн“

Хб клас, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“

Хв клас, специалност „Организация и технология на фризьорските услуги“

Хг клас, специалност „Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия“

XIа клас, специалност „Моден дизайн“

XIб клас, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“

XIв клас, специалност „Организация и технология на фризьорските услуги“

XIIа клас, специолност „Моден дизайн“

XIIб клас, специалност „Конструране, моделиране и технология на облекло от текстил“

XIIв клас, специалност „Организация и технология на фризьорските услуги“