Училищна документацияadmin

УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

2022/2023г.


Правилници, програми, планове, кодекси, правила

Стратегия за развитие на ПГО „Недка Иван Лазарова“ – Русе – 2020-2025

Правилник за дейността на ПГО „Недка Иван Лазарова“ – Русе-2022/2023 г.

Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд 2022/2023

Етичен кодекс на училищната общност 2022/2023 г.

Годишен план за дейността на ПГО „Недка Иван Лазарова“ – Русе – 2022/2023 г.

Правила за символите, знаците, почетните звания и ритуалите на ПГО „Недка Иван Лазарова“ – Русе за учебната 2022/2023 г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище – 2022/2023 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи – 2022/2023

Мерки за повишаване качеството на образованието – 2022/2023 г

Форми на обучение през учебната 2022/2023 г.


Графици за учебната 2022/2023 година

Часови график 22/23

График за провеждане на класни работи-22/23

График за провеждане на контролни работи – 2022-2023

График за часовете по Безопасност на движение по пътищата –  22/23

График Спортни дейности – първи срок 22/23

График за консултации с ученици – първи срок 22/23

График за работа с родители и училищна документация – първи срок 22/23

График на дейностите за организиране и провеждане на НВО в Х клас

График организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити и държавните изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2022/2023 годинаа

График за провеждане на държавни изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2022-2023г.

График за защита на дипломни проекти за изпитна сесия май-юни на учебната 2022/2023г. за задължителен държавен изпит за придобиване на средно образование и III степен на професионална квалификация


Училищни учебни планове за 2022/2023 година

VIIIа клас, специалност „Моден дизайн“

VIIIа клас, специалност „Бутикови облекла“

VIIIб клас, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“

VIIIв клас, специалност „Организация и технология на фризьорските услуги“

VIIIг клас, специалност „Производство на облекло от текстил“

VIII клас, специалност „Шивачество“

IXа клас, специалност „Моден дизайн“

IXб клас, специалност „Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия“

IXв клас, специалност „Организация и технология на фризьорските услуги“

IX клас, специалност „Текстилно производство“

Ха клас, специалност „Моден дизайн“

Хб клас, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“

Хв клас, специалност „Организация и технология на фризьорските услуги“

Хг клас, специалност „Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия“

X клас, непр. „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“

X клас, специалност „Шивачество“

X клас, специалност „Текстилно производство“

XI – XII клас, специалност „Шивачество“

XIа клас, специалност „Моден дизайн“

XIб клас, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“

XIв клас, специалност „Организация и технология на фризьорските услуги“

XIг клас, специалност „Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия“

XI клас, специалност „Текстилно производство“

XIIа клас, специолност „Моден дизайн“

XIIб клас, специалност „Конструране, моделиране и технология на облекло от текстил“

XIIв клас, специалност „Организация и технология на фризьорските услуги“