Училищна документацияadmin

УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

2019/2020г.

Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, изм. и доп. бр. 72, 13.09.2019 година

Стратегия за развитие на ПГО “Недка Иван Лазарова” 

Правилник за дейността на ПГО “Недка Иван Лазарова”

Годишен план на училището

Етичен кодекс на училищната общност

Правилник за работа на Комисията по етика

Форми на обучение

Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали

Правила за символите, знаците, почетните звания и ритуалите

Правила за достъп до обществена информация

План за квалификационната дейност

Програма за превенция на ранното напускане на училището

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Часови график на учебните занятия

График учебно време

График класни работи за II учебен срок в условията на дистанционно обучение

График контролни работи за II учебен срок

График Приемно време за II срок от 15.05.2020 г.

График за провеждане на занятия по Спортни дейности и ДЧФВС от 15.05.2020 г.

График за провеждане на Допълнителния час на класа за II срок от 15.05.2020 г.

Мерки за повишаване качеството на образование


Училищни учебни планове за 2019/2020 година

VIII а клас – спец. Моден дизайн

VIII б клас – спец. Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил  

VIII в – спец. Организация и технология на фризьорските услуги

VIII г – спец. Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия

IX а – спец. Моден дизайн 

IX б – спец. Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

IX в – спец. Организация и технология на фризьорските услуги

X а – спец. Моден дизайн

X б – спец. Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

X в – спец. Организация и технология на фризьорските услуги 

X г – спец. Шивачество

XI а – спец. Моден дизайн

XI б – спец. Козметика

XI б – спец. Фризьорство

XI г – спец. Шивачество

XII а – спец. Моден дизайн

XII б – спец. Козметика

XII б – спец. Фризьорство

XII в – спец. Производство на облекло от текстил

Графици за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка, самостоятелна форма на обучение, сесия декември 2019 г.

Специалност Моден дизайн, 8. клас

Специалност Моден дизайн, 9. клас

Специалност Моден дизайн, 10. клас

Специалност Моден дизайн, 11. клас

Специалност Моден дизайн, 12. клас

Специалност Производство на облекло от текстил, 11. клас

Специалност Фризьорство, 11. клас

Специалност Фризьорство, 12. клас

Специалност Козметика, 11. клас

Специалност Козметика, 12. клас