Училищна документацияadmin

УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

2021/2022г.

 


Правилници, програми, планове, кодекси, правила

Стратегия за развитие на ПГО „Недка Иван Лазарова“ – Русе

Правилник за дейността на ПГО „Недка Иван Лазарова – Русе

Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Етичен кодекс на училищната общност 

Годишен план за дейността на ПГО „Недка Иван Лазарова“ – Русе

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Мерки за повишаване качеството на образованието 

Форми на обучение


Графици за учебната 2021/2022 година

Часови график

График за провеждане на класни работи  – втори срок

График за провеждане на контролни работи – втори срок

График за часовете по Безопасност на движение по пътищата – втори срок

График Спортни дейности – втори срок

График за консултации с ученици – втори срок

График за работа с родители и училищна документация – втори срок

График на дейностите за организиране и провеждане на НВО в Х клас

График организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити и държавните изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2021/2022 годинаа

График за провеждане на държавни изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2021-2022г.

График за защита на дипломни проекти за изпитна сесия май-юни на учебната 2021/2022г. за задължителен държавен изпит за придобиване на средно образование и III степен на професионална квалификация


Училищни учебни планове за 2021/2022 година

VIIIа клас, специалност „Моден дизайн“

VIIIб клас, специалност „Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия“

VIIIв клас, специалност „Организация и технология на фризьорските услуги“

IXа клас, специалност „Моден дизайн“

IXб клас, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“

IXв клас, специалност „Организация и технология на фризьорските услуги“

IXг клас, специалност „Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия“

Ха клас, специалност „Моден дизайн“

Хб клас, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“

Хв клас, специалност „Организация и технология на фризьорските услуги“

Хг клас, специалност „Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия“

XIа клас, специалност „Моден дизайн“

XIб клас, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“

XIв клас, специалност „Организация и технология на фризьорските услуги“

XIIа клас, специолност „Моден дизайн“

XIIб клас, специалност „Конструране, моделиране и технология на облекло от текстил“

XIIв клас, специалност „Организация и технология на фризьорските услуги“