Работа по проекти и програмиadmin
 • Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН);
 • Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение – по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“ – управляващ орган на ОП НОИР, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд;
 • Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН);
 • Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ – по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН).
 • Проект 2022-1-RO01-KA220-VET-000088993 “Towards an Intelligent and Green approach in VET Fashion Design” по програма „Еразъм +“;
 • Проект „Through Art and to Art – Theater of the Item“ 2022-1-PL01-KA210-SCH-000084734 по програма „Еразъм +“;
 • Проект за предоставяне на средства за подпомагане физическото възпитание и спорта, съгласно Постановление на Министерския съвет за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините;
 • Проект № BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката, финансиран по програма „Образование“ 2021-2027 г., съфинансиран от Европейския съюз;
 • Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“, модул 1 „Изкуства“ и модул 2 „Спорт“;
 • Национална програма „Без свободен час” модул „Без свободен час в училище“;
 • Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития”;
 • сформирани клубове за извънкласна дейност „Занимания по интереси“ във връзка чл. 20 от Наредба за приобщаващо образование.

 • Програма „Еразъм+“ на ЦРЧР , ДОГОВОР № 2014-1-BG01-KA201-001515 – „Добри практики на дуалното образование в индустрията за облекло”;
 • Проект № DE 2014-1-DE02-KA200-001643 – „Развиване, оценяване и съхраняване на знания – приемственост на знанието в професионалното образование“;
 • Проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” – Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (УСПЕХ), осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз;
 • Проект BG051PO001 – 4.3.03 – 0001 „Нова възможност за моето бъдеще” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013”;
 • Проект № BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”;
 • Проект „BG – Изпълнение на Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни” по Програма на Европейския съюз „Учене през целия живот”, поддейност „Отворени врати за учене на възрастни”;
 • Национална програма „Модернизация на материалната база в училище”, модул „Подобряване на училищната среда” и модул „Достъпна архитектурна среда”;
 • НП „Създаване на достъпна архитектурна среда“, дейност ІV – „Изпълнение на асансьор“;
 • Проект BG051РО001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”;
 • Общинска програма „Здрави деца в здрави семейства“ – детска компонента на програма СИНДИ;
 • Национална програма „На училище без отсъствия”, мярка „Без свободен час”;
 • Проект „Училището, толерантно към ученици с дислексия”, в партньрство с Асоциация „Дислексия България”;
 • Проект „Училището зона за филантропия“, реализиран от Национален алианс за работа с доброволци  /НАРД/;
 • Проект „Превенция на трафика на хора” съвместно с „Каритас” – Русе;
 • Проект „Благотворец Храбър” съвместно с КСУДС – Русе и СНЦ „Еквилибриум” – Русе;
 • Проект „Учене в толерантност” в партньорство с Датски институт по правата на човека;
 • Национална кампания „Участвам и променям”, подкрепена от Омбудсмана на Република България;
 • Проект № ESF-1107-07-13002 „Конкуренти на пазара на труда”, финансиран по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Европейския социален фонд по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.07 – „Вземи живота си в свои ръце” – финал 2013 г.;
 • Проект „Подобряване на конкурентноспособността и привлекателността на фирма „Антоан Вилл” – Русе” по ОПРЧР 2007-2013 – финал 2013 г.;
 • Проект BG 2004/006-070.01.01.05 на тема: „Изграждане на център за подготовка на кадри за шивашката и кожарска промишленост в Северен Централен планов регион” по Програма ФАР към МТСП;
 • Проект „Живеем в Европейския съюз, учим и работим по европейски”, Договор № 2011-1-BG1-LEO01-04601, Програма „Леонардо да Винчи”, дейност „Мобилност”;
 • Проект ESF-2102-07-13007 „Оптимизиране и развитие на човешките ресурси във фирма БТБ България АД”, изпълнител на проекта е фирма БТБ България АД;
 • Проект „MathSpeak“ по програма „Еразъм +“, “Езиково обучение за разбиране и говорене на езика на математиката“ (2018-1-UK01-KA201-048050 Mathspeak);
 • Проект: „Партньорство между образованието и работодателите за ПОО в модния бранш“, Договор № 2016-1-RO01-KA202-024710 по програма „Еразъм +“;
 • Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище” 2018 г., модул: „Създаване на достъпна архитектурна среда“, Дейност: III Ремонт на прилежаща инфраструктура;
 • Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития”;
 • Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове;
 • Проект „INNOVENTER за социално предприемачество“, в партньорство с Русенски университет „Ангел Кънчев“;
 • Проект „Кариерна ракета“уважение, възможности, избор, знание, равенство и обучение на фондация „Джендър образование, изследвания и технологии“ (ДОИТ) и фондация „Джендър проект в България“;
 • Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ към ОП „Развитие на човешките ресурси“;