Профил на купувачаadmin

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

12 ноември 2014 г.

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА във връзка с одобрено финансиране на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“, гр. Русе по Дейност 1 „Обновяване на учебно-техническо оборудване на кабинети за практическо обучение, работилници и лаборатории“ за обновяване на учебно-техническото оборудване и обзавеждане на бази за практическо обучение и учебни стаи в рамките на Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“

10 ноември 2014 г.

ПРОТОКОЛ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А“ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА НА ПАРОГЕНЕРАТОР И ПРЕНОСИМ ПАРОГЕНЕРАТОР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО „НЕДКА ИВАН ЛАЗАРОВА“ – РУСЕ“

27 октомври 2014 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ДОСТАВКА НА ПАРОГЕНЕРАТОР И ПРЕНОСИМ ПАРОГЕНЕРАТОР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО „НЕДКА ИВАН ЛАЗАРОВА“ – РУСЕ

УКАЗАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА, РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 4, Т. 2 ОТ ЗАКОНA ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА НА ПАРОГЕНЕРАТОР И ПРЕНОСИМ ПАРОГЕНЕРАТОР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО „НЕДКА ИВАН ЛАЗАРОВА” – РУСЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 – ПРОЕКТ ЗА ДОГОВОР

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

24 септември 2014 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А“ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „СМР на обект: „Текущ ремонт на тоалетни в сградата на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ и на обект „Ремонт на учебни работилници и кабинети за практическо обучение в сградата на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе

pgo_rousse_2013_09_25_certificate