Проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“Стефка Мънгова

В Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе ефективно вече трета учебна година се реализира проекта на МОН „Подкрепа за дуалната система на обучение“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.
Училището е водещо в страната за прилагането на дуалната система на образование – учене чрез работа.
Стратегията на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе за прилагане на дуалното обучение е добър пример за нуждата от тясна обвързаност между образователната система и реалните потребности на бизнеса.

Реализираните дейности в рамките на проекта са:

 1. Поддейност 1.1. „Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение“
  Педагогически специалисти от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе участваха в четири обучения в рамките на проекта. Теоретичните часове бяха проведени в Русенски университет „Ангел Кънчев“ с акцент върху иновационни методи и форми за оценяване и самооценяване, ролята на доцимологията като самостоятелно направление в дидактиката. Практическото обучение бе проведено в партнираща фирма – модел за сътрудничество „професионална гимназия – предприятие“.
 2. Дейност 3 „Подкрепа на учениците, участващи в дуалната система на обучение“ – пробно стажуване във фирми на ученици в дуална форма на обучение
  Първо и второ пробно стажуване преминаха ученици от 9 и 10 клас, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“, дуална система на обучение. Запознаването с условията в реална работна среда се осъществи в русенски конфекционни предприятия. Собствениците на шивашките фирмите са отворени да въвеждат учениците в спецификата на работата, да ги обучават на модерна техника със съвременни методи и ресурси.
  В рамките на проекта учениците получиха работно облекло, предоставено безвъзмездно. В крак със съвременния тийнейджърски вкус, децата бяха зарадвани с модерни спортни обувки и яке, дънки, тениска и грейка.
 3. Допълнителни обучения по професионална подготовка и по чужд език на ученици, дуална форма на обучение
  Ученици от 10 „б“ клас в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“, дуална система на обучение, усвоиха ключови теоретични компетентности по избраната професия, както и по чужд език по професията – английски език.
 4. Дейност 4. Обучение на наставници в педагогически и методически умения в рамките на проекта
  С представители на партньорски шивашки фирми в гимназията се проведоха обучения на наставници за придобиване на организационни и психологически знания и умения при осъществяване обучение чрез работа. Целта на учебната програма за наставници е придобиване и развитие на социални компетентности, оценяване на обучението в реална работна среда чрез ефективно сътрудничество между професионалната гимназия и бизнеса.
 5. Доставка на техническо оборудване – шивашка техника: 2 бр. автоматичен 1-иглов и 3-конечен оверлок за „пико“, 1 бр. понт машина с електронно управление и 1 бр. машина за бродерия.
 6. Изработване на онлайн учебно помагало и учебни материали за специфична професионална подготовка
  Екип от педагогически специалисти в Професионалната гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе под ръководството на Директора инж. Диана Иванова, дигитализира учебното съдържание по учебния предмет „Процеси и машини в шевната промишленост“. Вдъхновението за осъвременяване на образованието е в подкрепа на обучението от разстояние в електронна среда.
  Под формата на онлайн помагало, учителите предоставят учебния материал нагледно и интересно, използвайки съвременна техника в новосъздадения в гимназията модерен STEM-център. Наръчникът включва видео уроци, които демонстрират на практика начините, по които се правят различни видове шевове.
  В онлайн помагалото, изготвено от авторски екип и одобрено от МОН, са включени също алгоритми и презентации с практически задачи. Това помага на учениците да творят самостоятелно или в екип, с креативен поглед към сферата на модния дизайн.