Специалност „Моден дизайн“ – дневна форма на обучение – след 7 класСтефка Мънгова

С П Е Ц И А Л Н О С Т “ М О Д Е Н  Д И З А Й Н ”
П Р О Ф Е С И Я „ДИЗАЙНЕР”

Творческа, развиваща художествените умения на учениците STEM – професия, която отваря света на модата. Завър­шилите специалността намират успешна реализация в различни направления на модната индустрия като модни стилисти и дизайнери, конструктори-моделиери. проектанти, мениджъри, организатори на модни ревюта, модни фотографи, рекламни експерти, модни консултанти и преподаватели. Най-амбициозните и талантливи дизайнери имат възможност за самостоятелен творчески и бизнес път на развитие чрез създаване на свои дизайнерски фирми за производство на облекло със собствена търговска марка.

  • трета степен на професионална квалификация

  •  образование СРЕДНО

  • срок на обучение – 5 години, след VІІ клас

  • форма на обучение – дневна, с разширено изучаване на английски език

„Ние обличаме духа, а не само тялото си“
Ивон Делендр