Специалност „Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия“ – дневна форма на обучение – прием след 7 класСтефка Мънгова

Ако искате да придобиете компетентности в сферата на STEM-технологиите (образование в областта на Наука, Технология, Инженерство и Математика), изберете

СПЕЦИАЛНОСТ

„КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ И ДЕСЕНИРАНЕ НА ТЪКАНИ ПЛОЩНИ ИЗДЕЛИЯ

П Р О Ф Е С И Я „ДЕСЕНАТОР НА ТЕКСТИЛ”

(защитена специалност)

Учениците придобиват знания и умения:

  • да владеят компютърното програмиране, което наред с науката и математиката е универсален език, който помага на екипи от целия свят да си сътрудничат и да работят по различни проекти;
  • да генерират гъвкавост на мисълта и умение за решаване на проблемите; критично мислене; креативност, интердисциплинарни знания;
  • да израснат кариерно, тъй като усвояването на STEM-умения/платформи би дало на учениците огромни предимства на бъдещия пазар на труда;
  • да бъдат новатори в професия, за която експертите предричат, че дори традиционните производства ще разчитат много повече на професионалисти със STEM-умения, тъй като технологията завладява всичко.

Завършилите специалността намират успешна реализация в сферата на STEM-технологиите и получават:

– трета степен на професионална квалификация;

– образование СРЕДНО;

Срок на обучение – 5 години, след VІІ клас;

Форма на обучение – дневна, с изучаване на английски език.

 Компютърното проектиране е все по-актуална сфера, защото съществува тенденция работните места в STEM да са по-добре платени. Съвременните изисквания на глобалната икономика налагат нуждата от обучени специалисти в области, които са конкурентноспособни на пазара на труда.