Правила за достъп до обществена информацияИван Костадинов

Достъп до обществена информация

С настоящите правила се урежда редът и организацията за предоставяне на информация на гражданите на Република България от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе във връзка със Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) – обн. ДВ. бр. 55 от 7 юли 2000 г., изм. ДВ. бр.1 от 4 януари 2002 г., изм. ДВ. бр. 45 от 30 април 2002 г., изм. ДВ. бр.103 от 23 декември 2005 г., изм. ДВ. бр. 24 от 21 март 2006 г., изм. ДВ. бр.30 от 11 април 2006 г., изм. ДВ. бр.59 от 21 юли 2006 г., изм. ДВ. бр.49 от 19 юни 2007 г., изм. ДВ. бр.57 от 13 юли 2007 г., изм. ДВ. бр.104 от 5 декември 2008 г., изм. ДВ. бр.77 от 1 октомври 2010 г., изм. ДВ. бр.39 от 20 май 2011 г.

Обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

Информацията е обществена независимо от вида на нейния материален носител.

Информацията, създавана и съхранявана в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе, е обществена по смисъла на ЗДОИ.
Училището е задължителен субект по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗДОИ.

Произнасянето по постъпили заявления за достъп до обществена информация е от изключителната компетентност на Директора на гимназията.
При изпълнение на задълженията си по ЗДОИ администрацията на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе спазва принципа за осигуряване на достъп до обществена информация. Ограниченията за предоставянето й се прилагат по изключение и само на основанията, предвидени в ЗДОИ.

Директорът на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе информира за своята дейност чрез публикуване на интернет страницата на училището или съобщаване в друга форма (публикации в медиите, брошури, информационно табло и др.)

ПРАВИЛА за осигуряване на достъп до обществена информация в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – гр. Русе