Правила за достъп до обществена информацияИван Костадинов

Достъп до обществена информация

С настоящите правила се урежда редът и организацията за предоставяне на информация на гражданите на Република България от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе във връзка със Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) – обн. ДВ. бр. 55 от 7 юли 2000 г., изм. ДВ. бр.17 от 26 февруари 2019 година.

Обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

Директорът на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе информира за своята дейност чрез публикуване на интернет страницата на училището или съобщаване в друга форма (публикации в медиите, брошури, информационно табло и др.)

Правила за осигуряване на достъп зо обществена информация