Извънкласни дейности в рамките на проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“

Categories:блог
Стефка Мънгова

Ученици от 10 „б“ клас в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“, дуална система на обучение, усвояват ключови теоретични компетентности по избраната професия.

Извънкласните дейности се провеждат в рамките на проекта на МОН „Подкрепа за дуалната система на обучение“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Дуалното обучение е добър пример за нуждата от тясна обвързаност между образователната система и реалните потребности на пазара на труда.