АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕСтефка Мънгова

Преместване на ученици в държавните и общинските училища

1.1. Завление за приемане

1.2. Заявление за записване

1.3. Заявление за отписване;

1.4. Заявление за преместване

2. Приемане на ученици в VIII клас в професионални гимназии, на места, определени по държавен план-прием

2.1. Заявление за записване в VIII клас

3. Приемане на ученици, завършили XI клас на места, определени по допълнителния държавен план-прием

4. Издаване на диплома за средно образование

5. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

5.1. Заявление за издаване на оригинал/дубликат

6. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ

7. Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

8. Издаване на удостоверения и свидетелства за за професионално образование и професионално обучение с придобиване на СПК

9. Издаване на удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професията и свидетелства за валидиране на проф.кв-я

9.1. Заявление за валидиране на професионална квалификация

10. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас-етап

10.1. Заявление за валидиране на компетентности

11. Издаване на европейско приложение на диплома за средно образование

11.1. Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

12. Издаване на европейско приложение на СПК

12.1. Заявление за издаване на европейско приложение на СПК